Nuachtlitir 18/05/16

A Thuismitheoirí,

 

Tráthnóna Oscailte- Scoil ag dúnadh luath.

Beidh an trathnóna oscailte dona naíonáin nua ar siúl ar an Aoine 20 Bealtaine. Rachaidh na páistí abhaile ag 12.30pm ar an lá sin.

 Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist inné. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.

Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Toisc go bhfuil an bronnadh den Bhrat Ghlas ar an gCéadaoin 25 Bealtaine, beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 1 Meithimh. Beimid ag dul go Páirc Corcaigh i gCluain Dolcáin.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Snámh

Thosaigh  na naíonáin mhóra  ar an snámh ar an Máirt 17 Bealtaine. An costas atá air ná €30 (5 seachtain) Bíonn an ceacht snámha ar siúl idir 11 agus 11.40am agus tá fáilte roimh thuistí teacht ag an linn snámha agus a p(h)áiste a ghléasadh roimh agus i ndiaidh an cheacht. Ba chóir go mbeidh sciatháin snámha ag gach páiste.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Lá Spóirt

Beidh an Lá Spóirt ar siúl ar an Déardaoin 16 Meitheamh ag Ionad Spóirt an Náis. Tóg faoi deara go mbeidh na rásaí ar siúl ar maidin ó 9-10.30am

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide