First Communion

Comhartha na Croise (The Sign of the Cross)

In ainm an Athair, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Áiméan

 

An Fhaoistin Choiteann (Confetior)

Admhaím do Dhia uilechumhachtach
Agus daoibhse, a bhráithre, agus a shiúracha
Gur pheacaigh mé go trom
Le smaoineamh agus le briathar,
Le gníomh agus le faillí,
Trí mo choir féin, trí mo choir féin,
Trí mo mhórchoir féin.
Ar an ábhar sin,
Impím ar Naomh Mhuire síor-Ógh,
Ar na haingil agus ar na naoimh,
Agus oraibhse, a bhráithre, agus a shiúracha
Guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.   click to listen

 

Paidir ag iarraidh Maithiúnais  (Prayer before Confession)

A Dhia, ár nAthair, cabhraigh liom
Cuimhneamh ar na huaireanta
Nár mhair mé mar a d’iarr Íosa orm.
Cabhraigh liom brón a bheith orm
Agus iarracht eile a dhéanamh. Áiméan. click to listen

 

 An Gníomh Dóláis (Act of sorrow)

A Dhia, gabhaim buíochas leat as ucht do ghrá Dom.
Tá brón orm faoi mo pheacaí uile:
Nach raibh grá agam duitse ná do dhaoine eile.
Cabhraigh liom mo shaol a chaitheamh ar nós Íosa
Agus gan peaca a dhéanamh arís. Áiméan. click to listen

 

Ár nAthair

Ár nAthair atá ar neamh,go naofar d’ainm,
Go dtaga do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne ár bhféichiúnaithe féin
agus ná lig sin gcathú,
ach saor sin ó olc.
Áiméan. click to listen

 

Paidir tar éis Maithiúnais (Prayer after Confession)

A Dhia, ár nAthair, go raibh maith agat faoi
Mhaithiúnas a thabhairt dom.
Cabhraigh liom grá a thabhairt do dhaoine eile.
Cabhraigh liom maireachtáil mar a d’iarr Íosa Orm. Áiméan. click to listen

 

Paidir roimh Comaoineach (Prayer before Communion)

A Thiarna Íosa, tar chugam.
A Thiarna Íosa, tabhair dom do ghrá.
A Thiarna Íosa, tar chugam agus
tabhair tú féin dom.
A Thiarna Íosa, a chara na bpáistí, tar
chugam.
A Thiarna Íosa, is tú mo Thiarna agus
mo Dhia.
Moladh leat, a Thiarna Íosa Críost. click to listen

 

Paidir tar éis Comaoineach (Prayer after Communion)

A Thiarna Íosa, gráim agus adhraím thú.
Is tú mo chara dílis.
Fáilte romhat, a Thiarna Íosa.
Go raibh maith agat as teacht chugam.
Go raibh maith agat, a Thiarna Íosa,
As ucht tú féin a thabhairt dom.
Cabhraigh liom do ghrá a léiriú
Cibé áit a mbím.
Bí taobh liom, a Thiarna Íosa,
Fan in aice liom go deo.
Beannaigh sinn, na páistí, atá faoi do
chúram
Agus tabhair ar neamh sinn chun cónaithe
Leat féin.
Táim réidh anois, a Thiarna Íosa,
Tá grá agam go leor.
Táim réidh anois, a Thiarna Íosa,
Tá grá agam go leor.
Táim réidh anois le do ghrá a thabhairt
Sa bhaile is don saol mór.
Áiméan.

 

Glór don Athair (The Glory Be)

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol.
Amen.  click to listen

 

‘Sé do Bheatha a, a Mhuire  (Hail Mary)

‘Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de
ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do
bhroinne Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Amen. click to listen